امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 2 سال 96 - ممنوعیت ورود کالاهای تولید داخل

بخشنامه 2 سال 96 - ممنوعیت ورود کالاهای تولید داخل

بخشنامه 2 سال 96 - ممنوعیت ورود کالاهای تولید داخل

خلاصه:

بخشنامه 2 سال 96 - ممنوعیت ورود کالاهای تولید داخل بویژه پوشاک، میوه، خشكبار و...بصورت تجمیعی یا خرد از محل رویه های ملوانی، گذر مرزی، با درخواست سازمان ها یا در پوشش مصوبات کار ویژه مرز و شورای تامین 7/1/1396 - 1262/96 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 2 سال 96 - ممنوعیت ورود کالاهای تولید داخل

بخشنامه 2 سال 96 - ممنوعیت ورود کالاهای تولید داخل بویژه پوشاک، میوه، خشكبار و...بصورت تجمیعی یا خرد از محل رویه های ملوانی، گذر مرزی، با درخواست سازمان ها یا در پوشش مصوبات کار ویژه مرز و شورای تامین
تاریخ: 7/1/1396
شماره: 1262/96
با توجه به تاکیدات موکد مقام معظم رهبری و سیاست های راهبردی دولت محترم مبنی بر لزوم حمایت از تولید داخلی و اشتغال مولد و پایدار، ضمن تاکید اجرای نمودن مفاد نامه شماره 41373/م تاریخ 25/11/95 وزارت کشور با عنوان استانداران محترم دستور فرمایند.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار