امروز
25 تیر 1399 Jul 15 2020

بخشنامه 2 سال 97 - حقوق گمركي و سود بازرگاني سال 1397 كشور

بخشنامه 2 سال 97 - حقوق گمركي و سود بازرگاني سال 1397 كشور

بخشنامه 2 سال 97 - حقوق گمركي و سود بازرگاني سال 1397 كشور

خلاصه:

بخشنامه 2 سال 97 - ابلاغ تصويبنامه هيات وزيران درخصوص حقوق گمركي و سود بازرگاني سال 1397 كشور 6/1/1397 - 4183/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 2 سال 97 - حقوق گمركي و سود بازرگاني سال 1397 كشور

بخشنامه 2 سال 97 - ابلاغ تصويبنامه هيات وزيران درخصوص حقوق گمركي و سود بازرگاني سال 1397 كشور
♦️ مقررات صادرات و واردات سال 1397
♦️ با رعایت ماده 11 ق. م. ص. و و. و ماده 6 قانون امور گمرکی
تاریخ: 6/1/1397
شماره: 4183/97
به پیوست تصویر مصوبه شماره 168964/ت 55180 ه مورخ 27/12/96 هیات محترم دولت، در خصوص مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی (1025) ردیف تعرفه همراه با حذف،.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار