امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 201 سال 96 - ارزش بیل مکانیکی Foton مدل 2017

بخشنامه 201 سال 96 - ارزش بیل مکانیکی Foton مدل 2017

بخشنامه 201 سال 96 - ارزش بیل مکانیکی Foton مدل 2017

خلاصه:

بخشنامه 201 سال 96 - ارزش بیل مکانیکی Foton مدل 2017 9/8/1396 - 838357/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 201 سال 96 - ارزش بیل مکانیکی Foton مدل 2017

بخشنامه 201 سال 96 - ارزش بیل مکانیکی Foton مدل 2017
تاریخ: 9/8/1396
شماره: 838357/96
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه 658 مورخ 14/6/96 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش انواع بیلهای مکانیکی مارک ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار