امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 202 سال 97 - ثبت سفارش شمش استاندارد فلزات گرانبها

بخشنامه 202 سال 97 - ثبت سفارش شمش استاندارد فلزات گرانبها

بخشنامه 202 سال 97 - ثبت سفارش شمش استاندارد فلزات گرانبها

خلاصه:

بخشنامه 202 سال 97 - عدم نیاز به اخذ مجوز بانک مرکزی جهت ثبت سفارش شمش استاندارد فلزات گرانبها طبق ردیف تعرفه های 71081200 و 71069100 و 71101100 18/6/1397 - 723646/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 202 سال 97 - ثبت سفارش شمش استاندارد فلزات گرانبها

بخشنامه 202 سال 97 - عدم نیاز به اخذ مجوز بانک مرکزی جهت ثبت سفارش شمش استاندارد فلزات گرانبها طبق ردیف تعرفه های 71081200 و 71069100 و 71101100
تاریخ: 18/6/1397
شماره: 723646/97
به پیوست تصویر نامه شماره 141874/60 مورخ 29/5/97 مقررات صادرات و واردات منضم به نامه شماره 177138/97 مورخ 23/5/97 بانک مرکزی ج.ا.ایران در خصوص چگونگی.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار