امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 203 سال 96 - استفاده از نخ اکرییلیک در تولید و صدور فرش ماشینی

بخشنامه 203 سال 96 - استفاده از نخ اکرییلیک در تولید و صدور فرش ماشینی

بخشنامه 203 سال 96 - استفاده از نخ اکرییلیک در تولید و صدور فرش ماشینی

خلاصه:

بخشنامه 203 سال 96 - استفاده از نخ اکرییلیک در تولید و صدور فرش ماشینی 96/852160 1396/8/13

بخشنامه 203 سال 96 - استفاده از نخ اکرییلیک در تولید و صدور فرش ماشینی

بخشنامه 203 سال 96 - نحوه احراز بکارگیری انواع نخ اکریلیک مورد استفاده در تولید و صدور فرش ماشینی بمنظور تسویه پروانه‌های ورود موقت و استرداد حقوق ورودی موضوع ماده 66 لغایت 70 قانون امور گمرکی
تاریخ: 13/8/1396
شماره: 852160/96
به پیوست تصویر نامه شماره 164403/60 مورخ 22/7/96 مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال می گردد. با عنایت به بررسی به عمل آمده در احکام تسویه پروانه های ورود موقت موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی و استرداد حقوق ورودی موضوع ماده 66 لغایت 70 قانون امور گمرکی، در خصوص انواع نخ اکریلیک مورد استفاده در تولید و صدور فرش ماشینی و به منظور احراز به کارگیری مواد اولیه موصوف، مواردی به شرح ذیل ابلاغ می گردد: ... /filegallery/tehranpishro.com//(203)852160_96.08.13.pdf
 اخبار