امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 203 سال 97 – عدم شمول ممنوعیت ها و محدودیت های صادراتی بر صادرات از محل ورود موقت

بخشنامه 203 سال 97 – عدم شمول ممنوعیت ها و محدودیت های صادراتی بر صادرات از محل ورود موقت

بخشنامه 203 سال 97 – عدم شمول ممنوعیت ها و محدودیت های صادراتی بر صادرات از محل ورود موقت

خلاصه:

بخشنامه 203 سال 97 – عدم شمول ممنوعیت ها و محدودیت های صادراتی بر صادرات از محل ورود موقت 19/6/1397 - 724977/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 203 سال 97 – عدم شمول ممنوعیت ها و محدودیت های صادراتی بر صادرات از محل ورود موقت

بخشنامه 203 سال 97 – عدم شمول ممنوعیت ها و محدودیت های صادراتی بر صادرات از محل ورود موقت
عدم شمول ممنوعیت ها و محدودیت های صادراتی بر صادرات از محل ورود موقت برای پردازش موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی
تاریخ: 19/6/1397
شماره: 724977/97
پیرو دستورالعمل تفویض اختیار صدور مجوز ورود موقت موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی به شماره 430858/97 مورخ 16/4/97 و با توجه به ممنوعیت ها و محدودیت های ابلاغ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار