امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 204 سال 96 - لزوم اخذ مجوز یا گواهی های قانونی

بخشنامه 204 سال 96 - لزوم اخذ مجوز یا گواهی های قانونی

بخشنامه 204 سال 96 - لزوم اخذ مجوز یا گواهی های قانونی

خلاصه:

بخشنامه 204 سال 96 - لزوم اخذ مجوز یا گواهی های قانونی 96/856825 1396/8/14

بخشنامه 204 سال 96 - لزوم اخذ مجوز یا گواهی های قانونی

بخشنامه 204 سال 96 - لزوم اخذ مجوز یا گواهی های قانونی ( بهداشت، استاندارد و...) جهت انجام تشریفات صادرات از محل مکشوفه قاچاق و ارائه به گمرک همراه با سایر اسناد
تاریخ: 14/8/1396
شماره: 856825/96
پیرو بخشنامه شماره 383131/96/102 مورخ 3/5/96 در ارتباط با دستور العمل نحوه صادرات اقلام مکشوفه قاچاق ( موضوع تبصره 2 ماده 7 آیین نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)،.... لینک بخشنامه
 اخبار