امروز
25 تیر 1399 Jul 15 2020

بخشنامه 204 سال 97 - ممنوعیت صادرات چند قلم کالا و رفع ممنوعیت صادرات کاغذ بسته بندی و کاغذ تیشو

بخشنامه 204 سال 97 - ممنوعیت صادرات چند قلم کالا و رفع ممنوعیت صادرات کاغذ بسته بندی و کاغذ تیشو

بخشنامه 204 سال 97 - ممنوعیت صادرات چند قلم کالا و رفع ممنوعیت صادرات کاغذ بسته بندی و کاغذ تیشو

خلاصه:

بخشنامه 204 سال 97 - ممنوعیت صادرات چند قلم کالا و رفع ممنوعیت صادرات کاغذ بسته بندی و کاغذ تیشو تاریخ: 20/6/1397 شماره: 735515/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 204 سال 97 - ممنوعیت صادرات چند قلم کالا و رفع ممنوعیت صادرات کاغذ بسته بندی و کاغذ تیشو

بخشنامه 204 سال 97 - ممنوعیت صادرات چند قلم کالا و رفع ممنوعیت صادرات کاغذ بسته بندی و کاغذ تیشو
تاریخ: 20/6/1397
شماره: 735515/97
پیرو ممنوعیتها و محدودیتهای اتلاغ شده منتهی به بخشنامه شماره 696451/97/191 مورخ 12/6/97، به پیوست تصویر نامه شماره.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار