امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 205 سال 96 - عدم پذیرش محموله های صادراتی به مرزهای کشور

بخشنامه 205 سال 96 - عدم پذیرش محموله های صادراتی به مرزهای کشور

بخشنامه 205 سال 96 - عدم پذیرش محموله های صادراتی به مرزهای کشور

خلاصه:

بخشنامه 205 سال 96 - عدم پذیرش محموله های صادراتی به بعضی از مرزهای کشور 96/861511 1396/8/14

بخشنامه 205 سال 96 - عدم پذیرش محموله های صادراتی به مرزهای کشور

بخشنامه 205 سال 96 - عدم پذیرش محموله های صادراتی به استثناء کامیون های یخچال دار و حامل مواد غذایی فاسد شدنی به مقصد مرزهای خسروی، مهران، چزابه و شلمچه تا تاریخ 23 آبان ( ایام برگزاری مراسم اربعین حسینی)
تاریخ: 14/8/1396
شماره: 861511/96
پیرو بخشنامه شماره 804591/96 مورخ 2/8/96 و با عنایت به نامه شماره 122719 مورخ 2/8/96 وزارت کشور نظر به نزدیک بودن ایام برگزاری مراسم اربعین حسینی و اعزام زائرین از مرز های مجاز زمینی خسروی، مهران، چزابه و شلمچه و محدودیت تردد کامیون های تجاری در ایام اشاره شده از آن مرز ها، دستور فرمایید به منظور جلوگیری از سرگردانی رانندگان کامیون های حامل کالا های صادراتی، ضمن اطلاع رسانی موضوع، تا تتاریخ 23/8/96 از پذیرش محموله های صادراتی ( به استثنا کامیون های یخچال دار و حامل مواد غذایی فاسد شدنی) به مقصد مرز های موصوف خودداری نمایند.  
 
 اخبار