امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 206 سال 96 - صادرات گیاهان دارویی، صنعتی و عطری

بخشنامه 206 سال 96 - صادرات گیاهان دارویی، صنعتی و عطری

بخشنامه 206 سال 96 - صادرات گیاهان دارویی، صنعتی و عطری

خلاصه:

بخشنامه 206 سال 96 - ملاک عمل برای اخذ هرگونه مجوز و گواهی صادراتی قانون مقررات صادرات و واردات و بخشنامه های قانونی و مقرراتی ابلاغی می باشند. 15/8/1396 - 865534/96 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 206 سال 96 - صادرات گیاهان دارویی، صنعتی و عطری

بخشنامه 206 سال 96 - ملاک عمل برای اخذ هرگونه مجوز و گواهی صادراتی قانون مقررات صادرات و واردات و بخشنامه های قانونی و مقرراتی ابلاغی می باشند.
تاریخ: 15/8/1396
شماره: 865534/96
پیرو بخشنامه شماره 680123/96 مورخ 4/7/96 موضوع ضوابط صادرات گیاهان دارویی، صنعتی و عطری، به پیوست تصویر نامه شماره 730/15833 مورخ 23/6/96 سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی ارسال و اعلام می دارد: ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار