امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 208 سال 96 - اموال تملیکی و کالاهای متروکه

بخشنامه 208 سال 96 - اموال تملیکی و کالاهای متروکه

بخشنامه 208 سال 96 - اموال تملیکی و کالاهای متروکه

خلاصه:

بخشنامه 208 سال 96 - اموال تملیکی و کالاهای متروکه 96/873629 - 1396/8/16

بخشنامه 208 سال 96 - اموال تملیکی و کالاهای متروکه

بخشنامه 208 سال 96 - ارسال تفاهم‌نامه فی ما بین گمرک و سازمان جمع آوري و فروش اموال تملیکی و تاکید بر اجرای دقیق آن و تنظیم اظهارنامه برای کلیه کالاهای متروکه از طریق پنجره واحد تجاری ظرف دو هفته
تاریخ: 16/8/1396
شماره: 873629/96
به پیوست تصویر تفاهم نامه فی مابین گمرک ج.ا.ا. و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارسال می گردد مقتضی است ضمن اجرای دقیق مفاد تفاهم نامه در راستای بند 3-1 و همچنین تبصره 2 ماده 34 قانون گمرکی.... لینک بخشنامه
 اخبار