امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 209 سال 96 - برگزاری هفتگی جلسات

بخشنامه 209 سال 96 - برگزاری هفتگی جلسات

بخشنامه 209 سال 96 - برگزاری هفتگی جلسات

خلاصه:

بخشنامه 208 سال 96 - برگزاری جلسات هفتگی 96/873678 1396/8/16

بخشنامه 209 سال 96 - برگزاری هفتگی جلسات

بخشنامه 209 سال 96 - تاکید بر برگزاری جلسات منظم کمیته های انتخاب مسیر و تجزیه و تحلیل اختلاف های درب خروج، کسر دریافتی های بازبینی و... و ارایه پیشنهادات کاربردی جهت بازنگری و بروز رسانی ضوابط مربوطه
تاریخ: 16/8/1396
شماره: 873678/96
پیرو بخشنامه های قبلی به شماره های 218272 مورخ 14/11/94 و 54972 مورخ 16/2/96 و نظر به تاکید مقام محترم ریاست کل در همایش مدیران مبنی بر برگزاری جلسات کمیته هایی محلی انتخاب مسیر، مقتضی است نسبت به برگزاری هفتگی جلسات به صورت منظم و مستمر اقدام نمایند..../filegallery/tehranpishro.com//(209)873678.pdf
 اخبار