امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 209 سال 97 - جلوگیری از جابجایی کالای فروشگاه شاهد از انبار به فروشگاه آزاد، ترانزیت کالا و فعالیت فروشگاه

بخشنامه 209 سال 97 - جلوگیری از جابجایی کالای فروشگاه شاهد از انبار به فروشگاه آزاد، ترانزیت کالا و فعالیت فروشگاه

بخشنامه 209 سال 97 - جلوگیری از جابجایی کالای فروشگاه شاهد از انبار به فروشگاه آزاد، ترانزیت کالا و فعالیت فروشگاه

خلاصه:

بخشنامه 209 سال 97 - جلوگیری از جابجایی کالای متعلق به شرکت فروشگاه های آزاد شاهد از انبار به فروشگاه آزاد، ترانزیت کالا و همچنین فعالیت فروشگاه‌های مورد نظر حسب دستور مرجع قضایی 24/6/1397 - 750790/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 209 سال 97 - جلوگیری از جابجایی کالای فروشگاه شاهد از انبار به فروشگاه آزاد، ترانزیت کالا و فعالیت فروشگاه

بخشنامه 209 سال 97 - جلوگیری از جابجایی کالای متعلق به شرکت فروشگاه های آزاد شاهد از انبار به فروشگاه آزاد، ترانزیت کالا و همچنین فعالیت فروشگاه‌های مورد نظر حسب دستور مرجع قضایی
تاریخ: 24/6/1397
شماره: 750790/97
به پیوست تصویر نامه شماره 206/0601/97 مورخ 14/6/97 معاونت محترم مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی تهران بزرگ و دستور قضایی صادره از سوی... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار