امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 211 سال 96 - کنترل میزان بدهی قطعی قبل از واگذار نمودن کالا (صلح)

بخشنامه 211 سال 96 - کنترل میزان بدهی قطعی قبل از واگذار نمودن کالا (صلح)

بخشنامه 211 سال 96 - کنترل میزان بدهی قطعی قبل از واگذار نمودن کالا (صلح)

خلاصه:

بخشنامه 211 سال 96 - کنترل میزان بدهی قطعی قبل از واگذار نمودن کالا (صلح) 22/8/1396 - 896733/96

بخشنامه 211 سال 96 - کنترل میزان بدهی قطعی قبل از واگذار نمودن کالا (صلح)

بخشنامه 211 سال 96 -  کنترل میزان بدهی قطعی قبل از واگذار نمودن کالا (صلح) در مواردی که اظهارنامه تنظیم شده و در اجرای ماده 46 تقاضای ابطال می شود.
تاریخ: 22/8/1396
شماره: 896733/96
نظر به اینکه مشاهده گردیده برخی از صاحبان کالا به دلیل وجود بدهی قطعی، اقدام به واگذار نمودن (صلح) کالا نموده و نیز در مواردی که اظهارنامه تنظیم نموده اند ... لینک بخشنامهاخبار