امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 213 سال 96 - ورود کالاهای ردیف تعرفه 93070000

بخشنامه 213 سال 96 - ورود کالاهای ردیف تعرفه 93070000

بخشنامه 213 سال 96 - ورود کالاهای ردیف تعرفه 93070000

خلاصه:

بخشنامه 213 سال 96 - ورود کالاهای ردیف تعرفه 93070000 22/8/1396 - 897145/96ر

بخشنامه 213 سال 96 - ورود کالاهای ردیف تعرفه 93070000

بخشنامه 213 سال 96 - ورود کالاهای ردیف تعرفه 93070000 موضوع بند 2 مندرجات ذیل یاداشت های فصل 93 منوط به اخذ مجوز وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.
تاریخ: 22/8/1396
شماره: 897145/96
پیرو بخشنامه شماره 826848/96/198 مورخ 7/8/96 موضوع ابلاغ مصوبه شماره 92579/ت54167 ه مورخ 30/7/96 هیأت محترم وزیران به پیوست تصویر نامه شماره ...لینک بخشنامهاخبار