امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 214 سال 96 - ثبت سفارش و واردات کمپرسور های معدنی مستعمل CFM 1000 و بالاتر

بخشنامه 214 سال 96 - ثبت سفارش و واردات کمپرسور های معدنی مستعمل CFM 1000 و بالاتر

بخشنامه 214 سال 96 - ثبت سفارش و واردات کمپرسور های معدنی مستعمل CFM 1000 و بالاتر

خلاصه:

بخشنامه 214 سال 96 - ثبت سفارش و واردات کمپرسور های معدنی مستعمل CFM 1000 و بالاتر 22/8/1396 - 896845/96

بخشنامه 214 سال 96 - ثبت سفارش و واردات کمپرسور های معدنی مستعمل CFM 1000 و بالاتر

بخشنامه 214 سال 96 - لغو موافقت کلی کمیسیون ماده یک در خصوص ثبت سفارش و واردات کمپرسور های معدنی مستعمل CFM 1000 و بالاتر
تاریخ: 22/8/1396
شماره: 896845/96
به پیوست تصویر نامه های شماره 21950/210/93 مورخ 25/4/93 و شماره 157808/60 مورخ 15/7/96 اداره کل مقررات صادرات و واردات موضوع تصمیم متخذه کمیسیون ماده یک آ.ا.ق.م.ص.و ارسال و اعلام میدارد، ... لینک بخشنامهاخبار