امروز
28 آبان 1398 Nov 19 2019

بخشنامه 214 سال 97 - لیست تکمیلی کالاهای مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز

بخشنامه 214 سال 97 - لیست تکمیلی کالاهای مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز

بخشنامه 214 سال 97 - لیست تکمیلی کالاهای مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز

خلاصه:

بخشنامه 214 سال 97 - لیست تکمیلی کالاهای مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز 25/6/1397 - 757193/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 214 سال 97 - لیست تکمیلی کالاهای مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز

بخشنامه 214 سال 97 - لیست تکمیلی کالاهای مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز
تاریخ: 25/6/1397
شماره: 757193/97
پیرو بخشنامه شماره 594078/97/167 مورخ 20/5/97 و 639661/97/182 مورخ 29/5/97 و 673651/97/187 مورخ 7/6/97 و 707657/97/199 مورخ 14/6/97، به پیوست تصویر نامه شماره.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار