امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 215 سال 96 - دستورالعمل انجام امور مسافری

بخشنامه 215 سال 96 - دستورالعمل انجام امور مسافری

بخشنامه 215 سال 96 - دستورالعمل انجام امور مسافری

خلاصه:

بخشنامه 215 سال 96 - دستورالعمل انجام امور مسافری 23/8/1396 - 898415/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 215 سال 96 - دستورالعمل انجام امور مسافری

بخشنامه 215 سال 96 - دستورالعمل انجام امور مسافری
در خصوص چگونگی اعطای معافیت مسافری و تعیین ارزش، استفاده از دستگاه های ایکس ری و چگونگی واردات تلفن همراه توسط مسافر
تاریخ: 23/8/1396
شماره: 898415/96
با توجه به صورت جلسه تنظیمی در دفتر معاونت محترم فنی و امور گمرکی و در راستای وحدت رویه در انجام امور مسافری دستور فرمایید بشرح ذیل اقدام نمایند:... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

 اخبار