امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 216 سال 95 - حقوق گمرکی، سود بازرگانی و حذف گروه 10

بخشنامه 216 سال 95 - حقوق گمرکی، سود بازرگانی و حذف گروه 10

بخشنامه 216 سال 95 - حقوق گمرکی، سود بازرگانی و حذف گروه 10

خلاصه:

بخشنامه 216 سال 95 - حقوق گمرکی، سود بازرگانی و حذف گروه 10 73/111364 و 95/114086 95/6/21

بخشنامه 216 سال 95 - حقوق گمرکی، سود بازرگانی و حذف گروه 10

بخشنامه 216 سال 95 - ابلاغ مصوبه تغییر حقوق گمرکی و سود بازرگانی و حذف گروه 10
تاریخ: 21/6/1395
شماره: 111364/73 و 114086/95
پیرو بند «د» بخشنامه شماره 249643/94/73/434 مورخ 26/12/94 معاون محترم فنی و امور گمرکی، به پیوست تصویر مصوبه شماره 70673/ت 53334ه مورخ 13/4/95 هیأت محترم وزیران ارسال و اعلام میدارد: .../filegallery/tehranpishro.com//(216)114086-1395.06.21.pdf
 
 اخبار