امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 216 سال 96 - استثنائات 69 قلم تخفیف سود بازرگانی

بخشنامه 216 سال 96 - استثنائات 69 قلم تخفیف سود بازرگانی

بخشنامه 216 سال 96 - استثنائات 69 قلم تخفیف سود بازرگانی

خلاصه:

بخشنامه 216 سال 96 - استثنائات 69 قلم تخفیف سود بازرگانی 23/8/1396 - 904323/96

بخشنامه 216 سال 96 - استثنائات 69 قلم تخفیف سود بازرگانی

بخشنامه 216 سال 96 - شمولیت کلیه ردیف تعرفه های 8 رقمی ذیل 7323 به بند 6 تصویب نامه 7760 (استثنائات 69 قلم تخفیف سود بازرگانی)
تاریخ: 23/8/1396
شماره: 904323/96
پیرو بخشنامه شماره 124883/95/364/12/118165/73/243 مورخ 10/7/95 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 186590/60 مورخ 20/8/96 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ... لینک بخشنامهاخبار