امروز
7 اسفند 1398 Feb 26 2020

بخشنامه 216 سال 97 - تاکید بر رعایت حقوق مکتسب صادرکنندگان

بخشنامه 216 سال 97 - تاکید بر رعایت حقوق مکتسب صادرکنندگان

بخشنامه 216 سال 97 - تاکید بر رعایت حقوق مکتسب صادرکنندگان

خلاصه:

بخشنامه 216 سال 97 - لزوم رعایت ماده 11 مکرر آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص کالاهای صادراتی 27/6/1397 - 765681/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 216 سال 97 - تاکید بر رعایت حقوق مکتسب صادرکنندگان

بخشنامه 216 سال 97 - لزوم رعایت ماده 11 مکرر آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص کالاهای صادراتی
تاریخ: 27/6/1397
شماره: 765681/97
تاکید بر رعایت حقوق مکتسب صادرکنندگان
به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 24359/100/97 مورخه 27/5/97 رییس کل محترم سازمان توسعه و تجارت ایران موضوع تاکید بر... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار