امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 217 سال 96 - مجوز سازمان محیط زیست جهت واردات محموله های نفت و روغن های حاصله

بخشنامه 217 سال 96 - مجوز سازمان محیط زیست جهت واردات محموله های نفت و روغن های حاصله

بخشنامه 217 سال 96 - مجوز سازمان محیط زیست جهت واردات محموله های نفت و روغن های حاصله

خلاصه:

بخشنامه 217 سال 96 - مجوز سازمان محیط زیست جهت واردات محموله های نفت و روغن های حاصله 29/8/1396 98688/96

بخشنامه 217 سال 96 - مجوز سازمان محیط زیست جهت واردات محموله های نفت و روغن های حاصله

بخشنامه 217 سال 96 - عدم نیاز به مجوز سازمان محیط زیست جهت واردات محموله های نفت و روغن های حاصله و ساير کالاهای طبقه بندی شده با تعرفه 27090010 و 27090090 به دلیل مواد اولیه بودن (غیر پسماند)
تاریخ: 29/8/1396
شماره: 98688/96
پیرو بخشنامه ماره 704241/96/170 مورخ 12/7/96 به پیوست تصویر نامه شماره 30502/96 مورخ 2/8/96 سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر ... لینک بخشنامهاخبار