امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 218 سال 96 -مجوز سازمان غذا و دارو جهت ترخیص کالا

بخشنامه 218 سال 96 -مجوز سازمان غذا و دارو جهت ترخیص کالا

بخشنامه 218 سال 96 -مجوز سازمان غذا و دارو جهت ترخیص کالا

خلاصه:

بخشنامه 218 سال 96 - عدم نیاز به مجوز سازمان غذا و دارو جهت ترخیص کالاهای ردیف تعرفه 48084000 و 56031290 و 48194000 و 48239090 29/8/1396 - 919427/96

بخشنامه 218 سال 96 -مجوز سازمان غذا و دارو جهت ترخیص کالا

بخشنامه 218 سال 96 - عدم نیاز به مجوز سازمان غذا و دارو جهت ترخیص کالاهای ردیف تعرفه 48084000 و 56031290 و 48194000 و 48239090
تاریخ: 29/8/1396
شماره: 919427/96
به پیوست تصویر نامه به شماره های 167860/60 مورخ 26/7/96 و 162126/60 مورخ 19/7/96 و 135113/60 مورخ 12/6/96 دفتر مقررات صادرات و واردات منضم به نامه به شماره 29690/655 مورخ 17/2/96 سازمان غذا و دارو در خصوص ...لینک بخشنامهاخبار