امروز
11 خرداد 1399 May 31 2020

بخشنامه 219 سال 96 - مجوز های صادره از طرف وزارت بهداشت

بخشنامه 219 سال 96 - مجوز های صادره از طرف وزارت بهداشت

بخشنامه 219 سال 96 - مجوز های صادره از طرف وزارت بهداشت

خلاصه:

بخشنامه 219 سال 96 - غیر قابل صلح و واگذاری مجوز های صادره از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 29/8/1396 919825/96

بخشنامه 219 سال 96 - مجوز های صادره از طرف وزارت بهداشت

بخشنامه 219 سال 96 - غیر قابل صلح و واگذاری مجوز های صادره از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- مجوزهای صادره در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی که بنام آنها صادر شده معتبر می باشد.
تاریخ: 29/8/1396
شماره: 919825/96
به پیوست تصویر نامه شماره 855706/96 مورخ 13/8/96 مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته موضوع اعلام اداره کل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت در خصوص واردات مواد شیمیایی تحت کنترل جدول ضمیمه شماره 6 کتاب مقررات صادرات و واردات مبنی بر ... لینک بخشنامهاخبار