امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 22 سال 96 - محصولات صادراتی مشتقات مایع نفت و گاز

بخشنامه 22 سال 96 - محصولات صادراتی مشتقات مایع نفت و گاز

بخشنامه 22 سال 96 - محصولات صادراتی مشتقات مایع نفت و گاز

خلاصه:

بخشنامه 22 سال 96 - دریافت کلیه اسناد منشا مواد اولیه بکار رفته در تولید محصولات صادراتی مشتقات مایع نفت و گاز صرفاً از طریق سامانه ثامن ( ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز) 6/2/1396 - 39424/96

بخشنامه 22 سال 96 - محصولات صادراتی مشتقات مایع نفت و گاز

بخشنامه 22 سال 96 - دریافت کلیه اسناد منشا مواد اولیه بکار رفته در تولید محصولات صادراتی مشتقات مایع نفت و گاز صرفاً از طریق سامانه ثامن ( ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز)
تاریخ: 6/2/1396
شماره: 39424/96
در راستای اجرای اهداف عالی سازمان جهت تسریع و تسهیل انجام تشریفات گمرکی که منجر به بهبود فضای کسب و کار خواهد شد و با عنایت به ارتباط سیستمی برقرار شده بین سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (ثامن)، ...لینک بخشنامهاخبار