امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 221 سال 96 - واردات موز و صادرات سیب درختی، کشمش و پرتقال

بخشنامه 221 سال 96 - واردات موز و صادرات سیب درختی، کشمش و پرتقال

بخشنامه 221 سال 96 - واردات موز و صادرات سیب درختی، کشمش و پرتقال

خلاصه:

بخشنامه 221 سال 96 - واردات موز سبز و صادرات سیب درختی، کشمش و پرتقال 30/8/1396 - 926468/96 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 221 سال 96 - واردات موز و صادرات سیب درختی، کشمش و پرتقال

بخشنامه 221 سال 96 - واردات موز و صادرات سیب درختی، کشمش و پرتقال
ابلاغ تصويبنامه هيات وزيران در مورد تعیین حقوق ورودي موز سبز و در خصوص چگونگی کاهش حقوق ورودي موز به پنج درصد با صادرات سیب درختی، کشمش و پرتقال
تاریخ: 30/8/1396
شماره: 926468/96
به پیوست تصویر نامه شماره 190646/60 مورخ 24/8/96 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه تصویر مصوبه شماره 104002/ت54835 تجارت به همراه تصویر مصوبه شماره 104002/ت54835 ه مورخ 22/8/96 هیأت محترم وزیران ارسال می گردد. مقتضی است ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار