امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 222 سال 96 - سامانه لیست سیاه

بخشنامه 222 سال 96 - سامانه لیست سیاه

بخشنامه 222 سال 96 - سامانه لیست سیاه

خلاصه:

بخشنامه 222 سال 96 - کنترل لیست سیاه قبل از ابطال اظهارنامه و لزوم رعایت مواد 7 و 46 قانون امور گمرکی و رعايت بخشنامه سال 93 در خصوص کالاهای که محل نگهداری آنها مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می باشد. 1/9/1396 - 935043/96

بخشنامه 222 سال 96 - سامانه لیست سیاه

بخشنامه 222 سال 96 - کنترل لیست سیاه قبل از ابطال اظهارنامه و لزوم رعایت مواد 7 و 46 قانون امور گمرکی و رعايت بخشنامه سال 93 در خصوص کالاهای که محل نگهداری آنها مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می باشد.
تاریخ: 1/9/1396
شماره: 935043/96
پیرو بخشنامه شماره 896733/96 مورخ 22/8/96 و با توجه به راه اندازی سامانه لیست سیاه توسط دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهشمند اسست دستور فرمایید ... لینک بخشنامهاخبار