امروز
22 تیر 1399 Jul 12 2020

بخشنامه 222 سال 97 – تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی لاستیک خودروهای سنگین و اتوبوسی

بخشنامه 222 سال 97 – تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی لاستیک خودروهای سنگین و اتوبوسی

بخشنامه 222 سال 97 – تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی لاستیک خودروهای سنگین و اتوبوسی

خلاصه:

بخشنامه 222 سال 97 – تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی لاستیک خودروهای سنگین و اتوبوسی 2/7/1397 - 780397/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 222 سال 97 – تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی لاستیک خودروهای سنگین و اتوبوسی

بخشنامه 222 سال 97 – تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی لاستیک خودروهای سنگین و اتوبوسی
ابلاغ مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی لاستیک خودروهای سنگین و اتوبوسی بمیزان پنج درصد
ردیف تعرفه های 40112010، 40112020، 40112030، 40112090
تاریخ: 2/7/1397
شماره: 780397/97
به پیوست تصویر مصوبه شماره 85812/ت 55745 مورخ 1/7/97 هیات محترم وزیران در خصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی لاستیک خودروهای سنگین باری و... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 
 اخبار