امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 223 سال 97 - شیوه پذیرش خروج محمولات صادراتی ارسالی از گمرکات داخلی به مقصد خروج بازارچه های مرزی

بخشنامه 223 سال 97 - شیوه پذیرش خروج محمولات صادراتی ارسالی از گمرکات داخلی به مقصد خروج بازارچه های مرزی

بخشنامه 223 سال 97 - شیوه پذیرش خروج محمولات صادراتی ارسالی از گمرکات داخلی به مقصد خروج بازارچه های مرزی

خلاصه:

بخشنامه 223 سال 97 - شیوه پذیرش خروج محمولات صادراتی ارسالی از گمرکات داخلی به مقصد خروج بازارچه های مرزی 2/7/1397 - 784796/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 223 سال 97 - شیوه پذیرش خروج محمولات صادراتی ارسالی از گمرکات داخلی به مقصد خروج بازارچه های مرزی

بخشنامه 223 سال 97 - شیوه پذیرش خروج محمولات صادراتی ارسالی از گمرکات داخلی به مقصد خروج بازارچه های مرزی
تاریخ: 2/7/1397
شماره: 784796/97
پیرو بخشنامه های شماره 62991/92/143 مورخ 8/4/92 و 13531/96/71 مورخ 21/1/96 و با عنایت به نامه شماره 707390/97 مورخ 14/6/97 گمرکات استان سیستان و بلوچستان در خصوص... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار