امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 225 سال 96 - ارز و اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر

بخشنامه 225 سال 96 - ارز و اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر

بخشنامه 225 سال 96 - ارز و اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر

خلاصه:

بخشنامه 225 سال 96 - ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز و اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر و رعايت مفاد دستورالعمل برای مبالغ کمتر از ده هزار یورو با ظن به پولشویی 7/9/1396 - 956049/96

بخشنامه 225 سال 96 - ارز و اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر

بخشنامه 225 سال 96 - ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز و اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر و رعايت مفاد دستورالعمل برای مبالغ کمتر از ده هزار یورو با ظن به پولشویی
تاریخ: 7/9/1396
شماره: 956049/96
پیرو بخشنامه شماره 425386/96 مورخ 11/5/96 (ردیف 122) در خصوص "دستوالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر" به پیوست ... لینک بخشنامهاخبار