امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 226 سال 96 - اعلام سوابق تعهدات ایفا نشده شرکت های بیمه

بخشنامه 226 سال 96 - اعلام سوابق تعهدات ایفا نشده شرکت های بیمه

بخشنامه 226 سال 96 - اعلام سوابق تعهدات ایفا نشده شرکت های بیمه

خلاصه:

بخشنامه 226 سال 96 - اعلام سوابق تعهدات ایفا نشده شرکت های بیمه علی الخصوص بیمه ایران در رویه های گمرکی بجز ترانزیت خارجی 7/9/1396 - 956550/96

بخشنامه 226 سال 96 - اعلام سوابق تعهدات ایفا نشده شرکت های بیمه

بخشنامه 226 سال 96 - اعلام سوابق تعهدات ایفا نشده شرکت های بیمه علی الخصوص بیمه ایران در رویه های گمرکی بجز ترانزیت خارجی
تاریخ: 7/9/1396
شماره: 956550/96
پیرو بخشنامه ردیف 192 سال جاری ( 806069 – 2/8/96 ) نظر به تعیین تکلیف مطالبات گمرک از شرکت های بیمه خواهشمند است دستور فرمایید ... لینک بخشنامهاخبار