امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 227 سال 96 - بررسی ارزش و TSC پیرو دستورالعمل 408

بخشنامه 227 سال 96 - بررسی ارزش و TSC پیرو دستورالعمل 408

بخشنامه 227 سال 96 - بررسی ارزش و TSC پیرو دستورالعمل 408

خلاصه:

بخشنامه 227 سال 96 - بررسی ارزش و TSC پیرو دستورالعمل 408 7/9/1396 - 958556/96

بخشنامه 227 سال 96 - بررسی ارزش و TSC پیرو دستورالعمل 408

بخشنامه 227 سال 96 - رعایت مواردی در بررسی ارزش و TSC پیرو دستورالعمل 408
تاریخ: 7/9/1396
شماره: 958556/96
پیرو دستور العمل های شماره 79888/95/156/6/2/24 – 2/5/95 و 242889/1/24/408 مورخ 22/12/95 باطلاع می رساند،... لینک بخشنامهاخبار