امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 228 سال 96 - محموله های وارداتی بذور اکوریا و سالکوتیت در گمرکات مرزی

بخشنامه 228 سال 96 - محموله های وارداتی بذور اکوریا و سالکوتیت در گمرکات مرزی

بخشنامه 228 سال 96 - محموله های وارداتی بذور اکوریا و سالکوتیت در گمرکات مرزی

خلاصه:

بخشنامه 228 سال 96 - لزوم بازدید کارشناسان قرنطینه از محموله های وارداتی بذور اکوریا و سالکوتیت در گمرکات مرزی طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی 8/9/1396 - 959006/96

بخشنامه 228 سال 96 - محموله های وارداتی بذور اکوریا و سالکوتیت در گمرکات مرزی

بخشنامه 228 سال 96 - لزوم بازدید کارشناسان قرنطینه از محموله های وارداتی بذور اکوریا و سالکوتیت در گمرکات مرزی طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی
تاریخ: 8/9/1396
شماره: 959006/96
به پیوست تصویر نامه شماره 185561/60 و 1855553/60 مورخ 17/8/96 دفتر مقررات صادرات و واردات منضم به نامه شماره 3588/502/96 و ... لینک بخشنامهاخبار