امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 229 سال 95 - گمرکات اختصاصی مجاز ترخیص لوازم خانگی بزرگ

بخشنامه 229 سال 95 - گمرکات اختصاصی مجاز ترخیص لوازم خانگی بزرگ

بخشنامه 229 سال 95 - گمرکات اختصاصی مجاز ترخیص لوازم خانگی بزرگ

خلاصه:

بخشنامه 229 سال 95 - گمرکات اختصاصی مجاز ترخیص لوازم خانگی بزرگ 95/117784 - 1395/6/29 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 229 سال 95 - گمرکات اختصاصی مجاز ترخیص لوازم خانگی بزرگ

بخشنامه 229 - تعیین گمرکات اختصاصی مجاز به ترخیص لوازم خانگی بزرگ
تاریخ: 29/6/1395
شماره: 117784/95
پیرو بخشنامه شماره 75480/94/8/124 مورخ 24/4/94 و در اجرای تبصره 2 ماده 5 قانون ساماندهی مبادلات مرزی و بند 1 ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مجلس شورای اسلامی،.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 

 اخبار