امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 229 سال 96 - ابلاغ اصلاح تبصره (5) ماده (11) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

بخشنامه 229 سال 96 - ابلاغ اصلاح تبصره (5) ماده (11) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

بخشنامه 229 سال 96 - ابلاغ اصلاح تبصره (5) ماده (11) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

خلاصه:

بخشنامه 229 سال 96 - ابلاغ اصلاح تبصره (5) ماده (11) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع کالاهای وارده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تاریخ ورود آنها به کشور 7/9/1396 - 958851/96

بخشنامه 229 سال 96 - ابلاغ اصلاح تبصره (5) ماده (11) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

بخشنامه 229 سال 96 - ابلاغ اصلاح تبصره (5) ماده (11) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

  • موضوع کالاهای وارده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تاریخ ورود آنها به کشور
تاریخ: 7/9/1396
شماره: 958851/96
پیرو بخشنامه ردیف 261 مورخ 12/8/94، به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 105682/ت 53465 ه مورخ 24/8/96 هیأت محترم وزیران در خصوص ... لینک بخشنامه
 اخبار