امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 23 سال 96 - استعلام مجدد مشخصات واحد‌های تولیدی صادر کننده معتبر فعال فاقد تخلف

بخشنامه 23 سال 96 - استعلام مجدد مشخصات واحد‌های تولیدی صادر کننده معتبر فعال فاقد تخلف

بخشنامه 23 سال 96 - استعلام مجدد مشخصات واحد‌های تولیدی صادر کننده معتبر فعال فاقد تخلف

خلاصه:

بخشنامه 23 سال 96 - استعلام مجدد مشخصات واحد‌های تولیدی صادر کننده معتبر فعال فاقد تخلف 9/2/1396 - 40151/96

بخشنامه 23 سال 96 - استعلام مجدد مشخصات واحد‌های تولیدی صادر کننده معتبر فعال فاقد تخلف

بخشنامه 23 سال 96 - استعلام مجدد مشخصات واحد‌های تولیدی صادر کننده معتبر فعال فاقد تخلف
تاریخ: 9/2/1396
شماره: 40151/96
پیرو بخشنامه شماره 240449/95 مورخ 18/12/95 موضوع استعلام مشخصات واحد های تولیدی صادر کننده معتبر فعال در گمرکات اجرایی کشور و با عنایت به عدم وصول پاسخ، ... لینک بخشنامهاخبار