امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 231 سال 96 - تاکید بر ممنوع بودن واردات گندم

بخشنامه 231 سال 96 - تاکید بر ممنوع بودن واردات گندم

بخشنامه 231 سال 96 - تاکید بر ممنوع بودن واردات گندم

خلاصه:

بخشنامه 231 سال 96 - تاکید بر ممنوع بودن واردات گندم بصورت ورود قطعی و مجاز بودن ورود موقت گندم صرفاً برای صادرات 13/9/1396 - 981134/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 231 سال 96 - تاکید بر ممنوع بودن واردات گندم

بخشنامه 231 سال 96 - تاکید بر ممنوع بودن واردات گندم بصورت ورود قطعی و مجاز بودن ورود موقت گندم صرفاً برای صادرات
تاریخ: 13/9/1396
شماره: 981134/96
به پیوست تصویر نامه شماره 4035/501/96 مورخ 8/9/96 معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تحقق خودکفای گندم و مواجهه با مازاد تولید و ذخایر کالای مزبور ارسال می گردد..... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار