امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 233 سال 97 - شمول معافیت 45 ردیف کدهای تعرفه گروه‌های کالایی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز

بخشنامه 233 سال 97 - شمول معافیت 45 ردیف کدهای تعرفه گروه‌های کالایی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز

بخشنامه 233 سال 97 - شمول معافیت 45 ردیف کدهای تعرفه گروه‌های کالایی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز

خلاصه:

بخشنامه 233 سال 97 - شمول معافیت 45 ردیف کدهای تعرفه گروه‌های کالایی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز 🔹 برخی تعرفه ها فقط برای واحدهای تولیدی می باشد. 10/7/1397 - 821046/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 233 سال 97 - شمول معافیت 45 ردیف کدهای تعرفه گروه‌های کالایی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز

بخشنامه 233 سال 97 - شمول معافیت 45 ردیف کدهای تعرفه گروه‌های کالایی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز
🔹 برخی تعرفه ها فقط برای واحدهای تولیدی می باشد.
تاریخ: 10/7/1397
شماره: 821046/97
پیرو بخشنامه ردیف 167 – 182 – 187 – 199 و 214 سالجاری، به پیوست تصویر نامه شماره 174596/60 مورخ 2/7/97 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت به انضمام... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار