امروز
28 آبان 1398 Nov 19 2019

بخشنامه 234 سال 97 – تسهیل و تسریع در روند ترخیص کالا

بخشنامه 234 سال 97 – تسهیل و تسریع در روند ترخیص کالا

بخشنامه 234 سال 97 – تسهیل و تسریع در روند ترخیص کالا

خلاصه:

بخشنامه 234 سال 97 - تاکید بر رسیدگی به ارزش های اظهاری و بررسی‌ بیش ارزش با حساسیت بیشتر با توجه به واردات عمده کالا از طریق سیستم بانکی 🔹 عدم الزام به پیش اظهاری ارزش جهت اخذ شناسه ارزش 10/7/1397 - 821660/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 234 سال 97 – تسهیل و تسریع در روند ترخیص کالا

بخشنامه 234 سال 97 - تاکید بر رسیدگی به ارزش های اظهاری و بررسی‌ بیش ارزش با حساسیت بیشتر با توجه به واردات عمده کالا از طریق سیستم بانکی
🔹 عدم الزام به پیش اظهاری ارزش جهت اخذ شناسه ارزش
تاریخ: 10/7/1397
شماره: 821660/97

  1. پیرو بخشنامه و دستورالعمل های ردیف 156 سال 95، 408 سال 95 و 227 سال 1396 دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه، در راستای تسهیل و... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار