امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 236 سال 96 - حقوق ورودي ٣٦٨ قلم كالا به گمركات

بخشنامه 236 سال 96 - حقوق ورودي ٣٦٨ قلم كالا به گمركات

بخشنامه 236 سال 96 - حقوق ورودي ٣٦٨ قلم كالا به گمركات

خلاصه:

بخشنامه 236 سال 96 - تعيين مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني (368) رديف تعرفه همراه با حذف، ايجاد و اصلاح شرح رديف تعرفه و مندرجات ذيل يادداشت فصول كتاب مقررات صادرات و واردات ♦️اجرا از تاریخ ابلاغ مصوبه 19/9/1396 - 1003115/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 236 سال 96 - حقوق ورودي ٣٦٨ قلم كالا به گمركات

بخشنامه 236 سال 96 - تعيين مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني (368) رديف تعرفه همراه با حذف، ايجاد و اصلاح شرح رديف تعرفه و مندرجات ذيل يادداشت فصول كتاب مقررات صادرات و واردات
♦️اجرا از تاریخ ابلاغ مصوبه
تاریخ: 19/9/1396
شماره: 1003115/96
به پیوست تصویر مصوبه شماره 112138/ت 514114 هـ مورخ 11/9/96 بانضمام 43 برگ جداول تایید شده با مهر هیات محترم دولت (فایل مربوطه)، ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 

 اخبار