امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 237 سال 96 - جوابیه های آزمایشگاه های مجاز به انجام آزمونهای مواد نفتی

بخشنامه 237 سال 96 - جوابیه های آزمایشگاه های مجاز به انجام آزمونهای مواد نفتی

بخشنامه 237 سال 96 - جوابیه های آزمایشگاه های مجاز به انجام آزمونهای مواد نفتی

خلاصه:

بخشنامه 237 سال 96 - لزوم اعلام آمار تاخیر در جوابیه های آزمایشگاه های مجاز به انجام آزمونهای مواد نفتی و نیز کارگروه های تعیین ماهیت سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص محموله های صادراتی مشتقات مایع 18/9/1396 - 1002647/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 237 سال 96 - جوابیه های آزمایشگاه های مجاز به انجام آزمونهای مواد نفتی

بخشنامه 237 سال 96 - لزوم اعلام آمار تاخیر در جوابیه های آزمایشگاه های مجاز به انجام آزمونهای مواد نفتی و نیز کارگروه های تعیین ماهیت سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص محموله های صادراتی مشتقات مایع
تاریخ: 18/9/1396
شماره: 1002647/96
پیرو بخشنامه های شماره های 234039/93/519 مورخ 19/12/93 و 27646/94/20 مورخ 21/2/94 مورخ 21/2/94 موضوع لزوم اعلام آمار تاخیر در جوابیه های آزمایشگاههای مجاز به انجام... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار