امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 238 سال 92 - خروج موقت کالا ها و خدمات

بخشنامه 238 سال 92 - خروج موقت کالا ها و خدمات

بخشنامه 238 سال 92 - خروج موقت کالا ها و خدمات

خلاصه:

بخشنامه 238 سال 92 - خروج موقت کالا ها و خدمات 21/5/1392 - 94977/92

بخشنامه 238 سال 92 - خروج موقت کالا ها و خدمات

بخشنامه 238 سال 92 - دستورالعمل جامع خروج ( صدور) موقت کالاها و خدمات
تاریخ: 21/5/1392
شماره: 94977/92
ضمن کان لم یکن نمودن بخشنامه های شماره 313658/747/477/71/486 مورخ 24/11/86 و 1572208/747/71/222 مورخ 17/6/87 و در راستای تمرکز زدایی و تسهیل تشریفات گمرکی و شفاف سازی امور، موارد ذیل در خصوص صدور موقت کالا ها و خدمات جهت اجرا با رعایت مبحث سوم از فصل دوم بخش هفتم قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی (مواد 126 تا 134) آن ابلاغ می گردد: ...لینک بخشنامه


 
 اخبار