امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 238 سال 96 - تعیین مهلت ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشور

بخشنامه 238 سال 96 - تعیین مهلت ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشور

بخشنامه 238 سال 96 - تعیین مهلت ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشور

خلاصه:

بخشنامه 238 سال 96 - تعیین مهلت ثبت سفارش، مهلت ورود کالا در روش بانکی و غیر بانکی و چگونگی تمدید ثبت سفارش بر اساس تبصره يک ماده 40 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات 20/9/1396 - 1014363/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 238 سال 96 - تعیین مهلت ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشور

بخشنامه 238 سال 96 - تعیین مهلت ثبت سفارش، مهلت ورود کالا در روش بانکی و غیر بانکی و چگونگی تمدید ثبت سفارش بر اساس تبصره يک ماده 40 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
تاریخ: 20/9/1396
شماره: 1014363/96
به پیوست تصویر نامه شماره 41015/100/96 مورخه 24/8/96 سازمان توسعه تجارت ایران در اجرای ماده 40 آین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص تعیین مهلت ثبت سفارش،... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار