امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 24 سال 96 – امانات و مراسلات پستی وارده

بخشنامه 24 سال 96 – امانات و مراسلات پستی وارده

بخشنامه 24 سال 96 – امانات و مراسلات پستی وارده

خلاصه:

بخشنامه 24 سال 96 – فرآیند بررسی و توزیع امانات و مراسلات پستی وارده به کشور از ابتدای سال 1396 در حوزه سه گمرک امام خمینی (ره) 🔹متمرکز شدن امور گمرکی امانات پستی در حوزه سه گمرک امام خمینی ره 28/1/1396 - 23879/96

بخشنامه 24 سال 96 – امانات و مراسلات پستی وارده

بخشنامه 24 سال 96 – فرآیند بررسی و توزیع امانات و مراسلات پستی وارده به کشور از ابتدای سال 1396 در حوزه سه گمرک امام خمینی (ره)
🔹متمرکز شدن امور گمرکی امانات پستی در حوزه سه گمرک امام خمینی ره
تاریخ: 28/1/1396
شماره: 23879/96
در راستای ایجاد وحدت رویه و سریع در انجام تشریفات گمرکی، کلیه مراسلات و بسته های پستی وارد به کشور در حوزه سه گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)، فرایند بررسی و توزیع امانات و مراسلات پستی از ابتدای سال 1396 به شرح ذیل می باشد: ... لینک بخشنامهاخبار