امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 240 سال 95 - گمرکات مجاز ترخیص لوازم خانگی مناطق آزاد چابهار و قشم

بخشنامه 240 سال 95 - گمرکات مجاز ترخیص لوازم خانگی مناطق آزاد چابهار و قشم

بخشنامه 240 سال 95 - گمرکات مجاز ترخیص لوازم خانگی مناطق آزاد چابهار و قشم

خلاصه:

بخشنامه 240 سال 95 - گمرکات مجاز ترخیص لوازم خانگی مناطق آزاد چابهار و قشم 95/123088 - 1395/7/6 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 240 سال 95 - گمرکات مجاز ترخیص لوازم خانگی مناطق آزاد چابهار و قشم

بخشنامه 240 - اضافه شدن گمرکات مناطق آزاد چابهار و قشم به گمرکات مجاز ترخیص لوازم خانگی
تاریخ: 6/7/1395
شماره: 123088/95
پیرو بخشنامه شماره 117784/95/229 مورخ 29/6/95 موضوع تعیین فهرست گمرکات تخصصی انجام تشریفات گمرکی واردات قطعی لوازم خانگی، بدینوسیله گمرک منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم و منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار نیز به فهرست موضوع بخشنامه پیروی اضافه می گردد..... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار