امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 241 سال 95 - اسکن اسناد و مدارک

بخشنامه 241 سال 95 - اسکن اسناد و مدارک

بخشنامه 241 سال 95 - اسکن اسناد و مدارک

خلاصه:

بخشنامه 241 سال 95 - اسکن اسناد و مدارک 95/124582 - 1395/7/1

بخشنامه 241 سال 95 - اسکن اسناد و مدارک

بخشنامه 241 - تاکید بر اسکن همه اسناد و مدارک لازم بجز مجوزهای الکترونیکی در سامانه جامع امور گمرکی
تاریخ: 1/7/1395
شماره: 124582/95
پیرو بخشنامه های صادره این دفتر از جمله مفاد مندرج در بند 4 بخشنامه شماره 9024 مورخ 23/2/95 مجدداً تأکید می گردد...... لینک بخشنامه
 اخبار