امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 241 سال 96 - واردات قطعی و ترانزیت داخلی کالا در سال 1396

بخشنامه 241 سال 96 - واردات قطعی و ترانزیت داخلی کالا در سال 1396

بخشنامه 241 سال 96 - واردات قطعی و ترانزیت داخلی کالا در سال 1396

خلاصه:

بخشنامه 241 سال 96 - ابلاغ فایل بروز رسانی شده مجوزهای مورد نیاز جهت انجام تشریفات واردات قطعی و عبور (ترانزیت) داخلی کالا در سال 1396 پس از اعمال تغییرات 368 رديف تعرفه 26/9/1396 - 1038426/96 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 241 سال 96 - واردات قطعی و ترانزیت داخلی کالا در سال 1396

بخشنامه 241 سال 96 - ابلاغ فایل بروز رسانی شده مجوزهای مورد نیاز جهت انجام تشریفات واردات قطعی و عبور (ترانزیت) داخلی کالا در سال 1396 پس از اعمال تغییرات 368 رديف تعرفه
تاریخ: 26/9/1396
شماره: 1038426/96
پیرو بخشنامه شماره 1003115/96/236 مورخ 19/9/96 پیرامون ابلاغ تغییرات 368 ردیف تعرفه و نیز پیرو بخشنامه شماره .... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار