امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 243 سال 96 - حقوق ورودی سیگار وارداتی

بخشنامه 243 سال 96 - حقوق ورودی سیگار وارداتی

بخشنامه 243 سال 96 - حقوق ورودی سیگار وارداتی

خلاصه:

بخشنامه 243 سال 96 - اعلام شمول 24 درصد بعنوان حقوق ورودي (4 درصد حقوق گمركي و 20 درصد سود بازرگانی) جهت سیگار وارداتی و تاکید بر توجه به موضوع قبل از مهلت شش ماهه ماده 135 قانون امور گمرکی 26/9/1396 - 1041224/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 243 سال 96 - حقوق ورودی سیگار وارداتی

بخشنامه 243 سال 96 - اعلام شمول 24 درصد بعنوان حقوق ورودي (4 درصد حقوق گمركي و 20 درصد سود بازرگانی) جهت سیگار وارداتی و تاکید بر توجه به موضوع قبل از مهلت شش ماهه ماده 135 قانون امور گمرکی
تاریخ: 26/9/1396
شماره: 1041224/96
پیرو بخشنامه شماره 153919/68 مورخ 21/3/96 موضوع حقوق ورودی سیگار برگ، به پیوست ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار