امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 244 سال 96 - سهمیه مجاز ورود پوشاک به محدوده مناطق آزاد

بخشنامه 244 سال 96 - سهمیه مجاز ورود پوشاک به محدوده مناطق آزاد

بخشنامه 244 سال 96 - سهمیه مجاز ورود پوشاک به محدوده مناطق آزاد

خلاصه:

بخشنامه 244 سال 96 - اعلام سهمیه مجاز ورود پوشاک به محدوده مناطق آزاد از دو مبدأ ترکیه و سایر کشورها و سهیمه سایر کالاها جهت خرده فروشی در مناطق 27/9/1396 - 1042673/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 244 سال 96 - سهمیه مجاز ورود پوشاک به محدوده مناطق آزاد

بخشنامه 244 سال 96 - اعلام سهمیه مجاز ورود پوشاک به محدوده مناطق آزاد از دو مبدأ ترکیه و سایر کشورها و سهیمه سایر کالاها جهت خرده فروشی در مناطق
🔹 نحوه اجرای سامانه های هوشمند کاربردی در مناطق مزبوراعلام سهمیه مجاز ورود پوشاک به محدوده مناطق آزاد از دو مبدأ ترکیه و سایر کشورها و سهیمه سایر کالاها جهت خرده فروشی در مناطق
🔹 نحوه اجرای سامانه های هوشمند کاربردی در مناطق مزبور
تاریخ: 27/9/1396
شماره: 1042673/96
به پیوست تصویر دو فقره صورتحساب مورخ 13/9/96 فی ما بین گمرک ایران و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار