امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 247 سال 95 - استاندارد اجباری شیرهای وارداتی قطع جریان گاز اضافی

بخشنامه 247 سال 95 - استاندارد اجباری شیرهای وارداتی قطع جریان گاز اضافی

بخشنامه 247 سال 95 - استاندارد اجباری شیرهای وارداتی قطع جریان گاز اضافی

خلاصه:

بخشنامه 247 سال 95 - استاندارد اجباری شیرهای وارداتی قطع جریان گاز اضافی 95/126950 - 1395/7/12

بخشنامه 247 سال 95 - استاندارد اجباری شیرهای وارداتی قطع جریان گاز اضافی

بخشنامه 247 سال 95 - شمول استاندارد اجباری از ابتدای آبان ماه در خصوص شیرآلات قطع گاز اضافی
تاریخ: 12/7/1395
شماره: 126950/95
به پیوست تصویر نامه شماره 37728/210/95 مورخ 16/6/95 دفتر مقررات صادرات و واردات و تصویرنامه شماره 59961 مورخ 9/6/95 سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص شمول استاندارد اجباری شیرهای وارداتی قطع جریان گاز اضافی (فیوز های گازی) برای نصب خانگی..... لینک بخشنامهاخبار